top of page
Greyscale Landscape

REGELS

 

Onze Annuleringsvoorwaarden:
 

COVID-19 | Veelgestelde vragen

 

Annulering door de huurder dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd zijn naast eventueel verschuldigde boekingskosten annuleringskosten verschuldigd:

 

Bij annulering tot 56 dagen voor de dag aankomst wordt 25% van de reissom berekend.

 

Bij annulering van 56 tot 28 dagen voor de dag aankomst wordt 50% van de reissom berekend.

 

Bij annulering vanaf 28 dagen tot de dag van aankomst wordt 100 % berekend

 

Algemene Voorwaarden  

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Belle Gite met huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde materialen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities

Huurder: de hoofdhuurder, en zijn gezelschap, die een vakantiehuis huurt.

Verhuurder: de eigenaar (of zijn mandataris) van het gehuurde vakantiehuis.

Tussenpersoon: Belle Gite*,  die voor rekening van de eigenaar, vakantiehuizen ter beschikking stelt op zijn website.


* Belle Gite is een platform dat het contact faciliteert  tussen reizigers en huiseigenaren. Het huurcontract is tussen de huurder en de verhuurder. Belle Gite is geen partij bij conflicten tussen huurder en huiseigenaar. Belle Gite kan niet aansprakelijk worden gesteld om de schade te vergoeden indien een verblijf door overmacht niet door kan gaan.

Materialen: alle roerende en onroerende goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

Diensten: alle diensten die verhuurder voor huurder levert

3. Huurperiode

De huurperiode vangt aan en loopt af op de huurdatum zoals bevestigd in de huurovereenkomst.

5. Waarborg

De voor aanvang van huurperiode betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk schade aan de gehuurde materialen werd aangebracht. 

De controle van de de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen.

Indien het bedrag van de waarborg niet toereikend is zal dit op de verzekering van de huurder verhaalt worden.

6. Verantwoordelijkheid 

De huurder erkent dat enkel en alleen hij burgerlijk verantwoordelijk is voor de schade veroorzaakt aan het logies, interieur, aan zijn uitrustingen, aan derden en/of aan hun goederen, door zijn handelingen of die van een persoon, inclusief zijn gasten, of van een dier waarvoor hij instaat, ten gevolge van een onwettig of laakbaar gedrag, van een diefstal of van een brand net zoals van het niet-uitvoeren van zijn contractuele verplichtingen.

De kosten waaraan de eigenaar blootgesteld wordt om het logies, zijn inhoud, zijn uitrustingen en/of zijn bijgebouwen opnieuw in hun oorspronkelijke staat te herstellen, met aftrek, indien van toepassing, van een ouderdomscoëfficiënt, zullen ingehouden worden op de waarborg en, als de waarborg niet voldoende is om die kosten te dekken, zullen deze door de eigenaar aan de klant gefactureerd worden.

7. Verbruik

De vermelde bedragen in verband met het energieverbruik komen overeen met een indicatief en redelijk verbruik waarbij rekening gehouden wordt met de samenstelling van de groep tijdens het verblijf, zoals aangegeven door de klant tijdens de boeking, en een normaal gebruik. 
Het verbruik dekt in geen enkel geval het herladen van elektrische voertuigen, de installatie van opblaasbare zwembaden of welke andere uitrusting dan ook.
Het gebruik van de hulpbronnen voor andere doeleinden dan die van het vakantiehuis kunnen aanleiding geven tot een facturering van de bijkomende kosten die ontstaan zijn.

8. De bestemming van het logies naleven

De huurder verbindt er zich toe om geen voertuigen te parkeren op plaatsen die daarvoor niet voorzien zijn (grasperk, tuin...).

Hij verbindt zich er ook toe om geen tijdelijke onderkomens, zoals een tent, een mobilhome e.d te installeren.

9. De wettelijk toegelaten maximale capaciteit van het vakantiehuis naleven

De huurder verbindt er zich toe om de wettelijk toegelaten maximale capaciteit van het logies na te leven, zoals ingevuld op de huurovereenkomst, evenals het verbod om extra logies te laten overkomen. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.  Bij het overschrijden van het max aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid, alsook niet meer met de brandverzekering.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden afgehouden van de waarborg.

10. Verbod op frituurpan / fondue / gourmetten

Tenzij anders overeengekomen verbindt de huurder er zich toe om in de gehuurde plaatsen geen gebruik te maken van een frituurpan, fondue of gourmetstel tijdens de volledige duur van het verblijf.

11. Sancties

Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan hem de toegang tot de woning worden geweigerd en heeft Belle Gite het recht om het contract op te zeggen.

Belle Gite kan het contract ook opzeggen indien zij kennis krijgt van een onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de woning door de huurder of door een persoon die door hem is gemachtigd om zich ter plaatse te bevinden, of van het gedrag van een dier dat de huurder onder zijn hoede heeft en dat hinder of schade veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken waardoor het goede verloop van het verblijf in het gedrang komt.

bottom of page